Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü Raporu

Rapordaki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP’nin birlikte yürüttüğü “2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü” adlı rapordan bahsedelim. OSB’lerde ileri teknolojili ve katma değerli üretimin yapılabilmesi için iki politik model geliştirildiği dile getirildi. Yenilik tabanlı ekonomi ve dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm ihtiyacı, OSB uygulamalarında da bir takım revizyon çalışmalarını gündeme getirdi.

Yeni nesil OSB’ler, inovatif ve katma değerli üretim odaklı dönüşüyor

Küresel gelişmeler ışığı altında özellikle teknoloji ağırlıklı üretimin zorunlu hale geldiği günümüz ekonomilerinde; gelişmelerin yakından takibi, uygulama alanları ve bu disiplinin belli bir politika dahilinde sürdürülmesini zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda gündeme gelen “2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü” raporunda, OSB’lerin firmaların inovatif etki düzeyini arttırması amacıyla bazı modeller masaya yatırıldı. Buna göre, OSB’lerde firmaların teknoloji kullanımını destekleyecek hatta önünü açacak bir yapının OSB yönetimi tarafından oluşturulması, OSB’lerde firmaların teknoloji kullanımını destekleyici önlemlerin alınması, bir hizmet politikası perspektifiyle uzmanlaşmış yeni arayüz yapılarının kurulması firmaların teknolojik atılıma geçmesine katkı sunacaktır. Söz konusu raporda ayrıca işlevsel yeni nesil bölgelerin kurgulanması ve yönetilmesi önerisi de gündeme getirildi.
Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü Raporu - Avrasya OSB
Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü Raporu – Avrasya OSB

OSB’lerde yeni modellere yönelik yol haritaları belirlendi

Yurt genelinde OSB’lerin girişimcilik, teknoloji ağırlıklı inovatif ve katma değerli ürün geliştirilmesi alanlarında daha etkin rol alıyor. Bunu sağlayacak modelleri belirleyebilmesine olanak tanıyan “2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü” isimli raporda, OSB’lerde teknoloji geliştirilmesine yönelik modellere yönelik yeni yol haritası belirlendi. Hazırlık çalışmalarını takiben anket ve mülakat yöntemleri kullanılarak saha çalışmaları ile desteklenen ve bu tekniklerle toplanan veriler analiz edildi. OSB’ler için etki değerlendirme ve ihtiyaç analizi yapıldı ve bu çerçevede yeni nesil OSB modelleri üzerinde çalışıldı.

Rapor, 9 ildeki 12 OSB’de yapılan 293 görüşmeyle oluşturuldu

Dijitalleşme, Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik, yenilikçi sınıf gibi konularda OSB’lerin firmalara katkısını artırmak amacıyla dönüşümünü hedefleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP işbirliği ile hazırlanan “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” kapsamında hazırlanan rapor, bu bölgelerin altyapı hizmet imkanlarının arttırılması ile firmaların hem finansman yükünün azaltıldığını hem de rekabet gücünü artırdığını bir kez daha ortaya koyuyor. Halihazırda dokuz ildeki 12 OSB’de yapılan 293 görüşme sonucu hazırlanan rapora göre, sanayicilerin sadece yüzde 17’si OSB’lerin firmalarının yenilikçiliğine katkı sunduğu belirlendi.

Anahtar sözcükler; dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon olacak

Raporda, firmaların birçok konuda OSB’lerden beklentiler dile getirilirken; ortak laboratuvar, teknopark talebi, Ar-Ge merkezleri gibi teknoloji geliştirme süreçlerini destekleyen unsurlar öne çıktı. Yine söz konusu raporda, firmaların sorunlarına çözüm üretebilmek, daha katma değerli ürün üretimini destekleyebilmek, OSB’lerin de teknoloji ekosisteminde daha fazla yer

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü Raporu

alabilmeleri için yapılan tüm bu çalışmalar iki model önerisi ortaya çıktı. İlk model; spot olarak seçilecek belli başlı OSB’lerde uygulanabilecek. İkinci model önerisinde ise; ihtiyaç duyulan kaynak ve hedef kitlesi dikkate alındığında Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün üretme potansiyeli ve kentsel yaşam kalitesi yüksek bölgelerinde uygulanabilir bir model olarak masaya yatırıldı.

Uygulamaya konulacak iki model masaya yatırıldı

Raporda, Model 1 ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Önerilen birinci model iki aşamalı olarak uygulanabilir. İlk aşaması olan kapasite geliştirme; OSB’lerde firmaların teknoloji kullanımını destekleyecek bir yapının OSB yönetimi bünyesinde oluşturulması kapsamındadır. Bu aşama yurt genelinde birçok OSB’de devreye alınabilir. Bu kapsamda OSB bölge müdürlükleri bünyesinde kurulacak birim veya birimlerin, OSB içinde ortak ihtiyaç dahilinde hizmet alanlarına odaklanması kayda değer önem taşıyor. Bunun için ise nitelikli bir ekip kurulması önceliklidir. Bu modelin ikinci aşaması olan arayüz yapısı OSB’lerde firmaların teknoloji kullanımına destekleyici hizmetleri sunmakla yetkilidir. Bu süreç ise uzmanlaşmış yeni arayüz yapılarının kurulması ile şekillenecektir. OSB birimlerinin de cevap veremeyeceği teknoloji ile ilgili hizmet talebi olan OSB’ler, firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve tecrübesi olan kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle yeni yapılar oluşturabilir. Bu modelin uygulamasına saha kapsamındaki 12 OSB’de veya diğer gelişmiş OSB’lerde başlanması, projenin başarıya ulaşmasında belirleyici olacaktır.”
Rapordaki ikinci modelde ise, “Türkiye’de çok işlevli yeni nesil bölgelerin kurgulanması” şeklinde ifade ediliyor. Bu raporda, beyaz yakalı çalışan yoğunluğu olan firmaların yer alacağı yüksek teknoloji bölgelerinin çalışanların ihtiyaçları yönünde tasarlanması olarak özetlendi. İleri teknoloji şirketleri için kiralanabilir ve ölçeklenebilir üretim alanları, araştırma ve test merkezleri, çalışan için konut, yüksek nitelikli eğitim kurumları, sağlık ve bakım hizmetleri, sosyal alanlar olarak sıralandı. Bu tür hizmetlerin bölgenin içinde veya bölgeye yakın uzaklıkta bulunmasının önemine dikkat çekildi.
Etiket : Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri’nin Dönüşümü Raporu, Avrasya OSB

Bunlarla da İlgilenebilirsiniz